Quản trị

Coronavirus Góc Nhìn Từ Quản Trị Phòng Ngừa Rủi Ro

Có một việc mà bất cứ người quản lý nào cũng phải làm là ra quyết định. Rất hay xảy ra tình trạng khi người lãnh đạo không có đầy đủ thông tin đầu vào, mô hình tính toán… mà phải quyết định trong bối cảnh mất cân đối thông...